Technolec

Terms & conditions

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN:

1. TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN - Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
2. OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING - Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elke overgemaakte order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de acht dagen na datum van deze bevestiging.
3. MONSTERS, BESCHRIJVINGEN, ENZ. - Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe de koper of dezes afnemer bestemd werden.
4. LEVERINGSTERMIJN - Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Zelfs in dit laatste geval kan, behoudens grove fout in hoofde van de leidende organen van onze vennootschap, vertraging in de levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 5 % van de globale prijs mogen overschrijden. Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij ingeval van overmacht steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.
5. TRANSPORT, RISICO EN AFNEMING - Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds af fabriek of depot, naar onze keuze, en is het transport steeds voor rekening van de koper. Zelfs indien onder beding van een andere leveringsplaats, franco of FOB verkocht werd, reizen de goederen steeds op risico van de koper. Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 dagen na terbeschikkingstelling. Is dit niet binnen deze of de bedongen termijn gebeurd, zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, naar onze keuze, hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling van te vorderen, hetzij de verkoop vanrechtswege als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij ons of bij derden opgeslagen worden en zullen wij gerechtigd zijn, behalve de koopprijs alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen. In het tweede geval zal de koper ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 5 % van het bedrag van de verkoop.
6. EIGENDOMSVOORBEHOUD - Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van alle kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken; meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.
7. STELLEN VAN ZEKERHEID EN SCHORSING VAN LEVERING -
Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper ons te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze garantie niet gesteld is geworden, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorsen. Hetzelfde geldt zolang door de koper niet voldaan is aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen. Bij leveringen met voorafbetaling, die binnen de termijn van 1 maand niet kunnen geleverd worden bij de klant, wordt 20% restocking aangerekend, voor de stockage van de goederen of terugzending naar de leverancier.
8. GARANTIE EN KLACHTEN - Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze goederen gewaarborgd tegen zichtbare gebreken gedurende twee weken en tegen onzichtbare gebreken gedurende één jaar. De toepasselijke garantietermijn loopt telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden of hadden dienen afgenomen te worden. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen deze termijn bij aangetekend schrijven gericht te worden aan ons kantoor te Temse. Nochtans zal elke garantie komen te vervallen : ingeval van zichtbare gebreken, indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden: ingeval van onzichtbare gebreken, indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding uit welke oorzaak ook, te kunnen gehouden zijn. Ruimere aanspraken kunnen slechts dan tegen ons geldend gemaakt worden indien het gaat om verborgen gebreken en bewezen wordt dat deze de leidende organen van onze vennootschap bekend waren.
9. GARANTIE EN VOORTVERKOOP - Ingeval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen afnemer tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen, welkdanig ook, van afspraken welke door zijn afnemer tegen ons mochten worden gericht ter zake van het gekochte en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou kunnen hebben laten gelden.
10. PRIJZEN - Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan - zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn, doch zonder dat dit het gevolg wezen van een grove fout in hoofde van de leidende organen van onze vennootschap - onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de valutanoteringen, verhogingen van de lonen of van de prijs der grondstoffen of ingevolge welkdanige maatregelen van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper door te berekenen voor zover de oorspronkelijke overeengekomen prijs aldus niet verhoogd wordt met meer dan 5 %. Is dit wel het geval, zal de koper, indien hij zulks verkiest, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige schadevergoeding aanspraak te mogen maken.
11. BETALING - Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te geschieden te Temse, zonder kosten voor ons en zonder korting, uiterlijk binnen de dertig dagen na factuurdatum. Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden. De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkend gegronde klacht betreffende onderwerpelijke of andere goederen.
12. WANBETALING - Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaalde factuur zal van rechtswege rente opbrengen van 12 % per jaar, zonder voorafgaande ingebrekenstelling. Bovendien zal elk vervallen bedrag, dat niet betaald geworden is binnen de 14 dagen volgend op een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege vermeerderd worden met 10 %, met een minimum van 125 euro, ter forfaitaire en onverminderbare vergoeding van onze buitengerechtelijke incasseringskosten, onverminderd de ons bovendien toekomende rechtsplegingvergoeding en gerechtskosten, doch zonder aan onze debiteur het recht te ontnemen op grond van artikel 1244 B.W. om uitstel van betaling te verzoeken.
13. VERBREKING - Het hierboven bedongen houdt geen verzaking in aan ons recht om, ingeval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Telkens een verkoop, ingevolge een welkdanige fout of tekortkoming van de koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze ons, wegens uitgezette kosten en gedorven winst, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 5 % van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten welke wij mochten te maken hebben om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.
14. RESTOCKING - Aangekochte goederen worden nooit teruggenomen, tenzij schriftelijk overeengekomen en nooit later dan 2 maand na aankoop dit in de ongeschonden oorspronkelijke verpakking. Bij terugname wordt een restockingkost van 20% op het orderbedrag in rekening gebracht.
15. BEVOEGDHEID - Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Dendermonde.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE:

1. APPLICATIONS ET DEROGATIONS - Les présentes conditions de vente s'appliquent à toutes les commandes qui sont faites. Le client est censé les accepter par le seul fait de sa commande. Les dérogations à ces conditions de vente, même figurant sur les documents émanant du client ou de nos représentants, ne nous sont pas opposables que moyennant confirmation écrite de notre part. Même dans ce cas, les présentes conditions de vente restent d'application pour tous les points à propos desquels il n'aura pas été expressément dérogé.
2. OFFRES ET CONFIRMATIONS DE COMMANDES - Sauf stipulation écrite contraire, nos offres ne valent qu'à titre de simples renseignements. Toute commande remise par lui engage le client, mais ne nous engage qu'après confirmation écrite de notre part. Toute réclamation en raison d'inexactitudes éventuelles ou prétendues de notre confirmation de commande doivent, sous peine de forclusion, nous parvenir dans la huitaine de la confirmation.
3. ECHANTILLONS, DESCRIPTIONS, ETC. - A moins qu'il n'en ait été stipulé autrement par écrit, nos échantillons, mesures, poids et autres données ne constituent que des descriptions approximatives de nos produits, de sorte que le client ne pourra jamais faire état d'écarts éventuels, quel que soit leur nature, pour refuser la fourniture ou le paiement ou pour exiger l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat ou de quelconques dommages-intérêts. A moins qu'il n'en ait été convenu autrement par écrit, nous ne saurions être tenus en quelque manière que ce soit pour ce qui concerne l'usage de nos produits à des fins spéciales et nous excluons toute responsabilité de ce chef.
4. DELAIS DE LIVRAISON - Les délais de livraison indiqués par nous sont toujours approximatifs et ne comportent pour nous aucun engagement, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement par écrit. Même dans ce dernier cas, et sauf faute grave dans le chef des organes dirigeants de notre société, l'acheteur ne peut, lorsque la livraison subit un retard, prétendre à indemnisation qu'à la condition que celle-ci ait été fixée par écrit anticipativement, le montant de cette indemnité ne pouvant jamais excéder 5 % du prix global. Même au cas où un délaide livraison obligatoire, assorti d'une pénalité, aurait été convenu, des forces majeures nous conférerons toujours le droit soit de suspendre la livraison jusqu'à ce que les circonstances considérées aient pris fin, à charge de livrer ensuite dans le délai convenu, soit de renoncer au marché, sans que dans un cas comme dans l'autre, l'acheteur puisse faire valoir un droit quelconque à l'indemnisation.
5. TRANSPORT, RISQUES ET ENLEVEMENT - Sauf convention écrite contraire, toutes nos livraisons s'effectuent au départ de nos usines ou entrepôts, à notre choix, le transport étant à charge de l'acheteur. Les marchandises voyagent toujours aux risques de l'acheteur même lorsque un autre lieu de livraison ayant été convenu ou que nous avons vendu franco ou FOB. A moins de stipulation écrite fixant un autre délai, les marchandises vendues doivent être enlevées au plus tard dans les 15 jours de leur mise à la disposition de l'acheteur. Faute d'enlèvement dans ce délai ou dans le délai spécialement convenu, nous serons en droit, sans mise en demeure préalable et à notre choix, soit de facturer la marchandise vendue et d'en demander le paiement, soit de considérer la vente comme résolue de plein droit. Dans la première éventualité les marchandises seront entre-posées pour le compte et aux risques de l'acheteur en nos magasins ou chez des tiers et nous serons en droit de porter en compte à l'acheteur, outre le prix de vente, tous les frais découlant de cette mesure. Dans la seconde éventualité, l'acheteur nous sera redevable d'une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 5 % du prix de vente.
6. RESERVES DE PROPRIETE - La propriété des marchandises vendues ne passe à l'acheteur qu'après acquittement des sommes totales dont il nous est redevable du chef de cette livraison, y compris les frais éventuels, intérêts et pénalités. L'acheteur ne pourra donc en aucune manière disposer des marchandises qui n'auraient pas encore été intégralement payées; plus particulièrement, il ne pourra en transférér la propriété à des tiers ou les donner en gage.
7. CONSTITUTION DE GARANTIE ET SUSPENSION DE LA LIVRAISON - Indépendamment des conditions de paiements convenues, l'acheteur nous autorise à tout moment - c.-à-d. avant de livrer ou de poursuivre la livraison - une garantie bancaire pour l'exécution par lui de ses obligations de paiement. Aussi longtemps que l'acheteur n'aura pas constitué cette garantie, nous serons en droit de suspendre toute livraison subséquente. Il en sera de même aussi longtemps que l'acheteur n'aura pas satisfait à ses obligations de paiement relatives à des livraisons déjà effectuées. Dans le cas de livraison avec prépaiement qui ne pourrons pas être livrées chez le client dans un délai de un mois, des frais de restockage pour un montant de 20% seront facturés, pour couvrir les frais de stockage ou de retour vers le fournisseur.
8. GARANTIES ET RECLAMATIONS - Nos marchandises sont garanties contre les défauts apparents pendant deux semaines et contre les défauts non apparents, pendant une année, à moins qu'une autre durée n'ait été stipulée par écrit. Le délai de garantie applicable court à dater du jour où les biens ont été livrés ou auraient dû être enlevés. Les réclamations ne seront recevables qu'à condition d'être adressées pendant ce délai, par lettre recommandée, à notre bureau à Tamise. Aucune garantie cependant ne sera accordée: en cas de défaut apparent, si les marchandises ont déjà été travaillées ou transformées; en cas de défaut non apparent, si le mode d'emploi indiqué par nous n'a pas été suivi ou si les marchandises n'ont pas été utilisées ou manipulées d'une manière adéquate. Si la réclamation est reconnue justifiée, nos obligations se limiteront exclusivement au remplacement ou à la réparation gratuite des marchandises livrées ou de leurs pièces défectueuses, sans que nous puissions être tenus à une indemnité quelconque, de quelque chef que ce soit. L'acheteur ne pourra demander une indemnisation plus étendue que s'il s'agit de vices non apparents dont il serait avéré qu'ils étaient connus des organes dirigeants de notre société.
9. GARANTIE ET REVENTE - En cas de revente, l'acheteur s'engage à rendre opposables à son propre client nos conditions de garantie générales et particulières. En tout état de cause, l'acheteur nous garantit de toutes les conséquences généralement quelconques des prétentions que son client dirigerait contre nous relativement aux marchandises vendues et qui excéderaient les limites des prétentions que notre acheteur lui-même pourrait formuler à notre égard.
10. PRIX - Au cas où pendant la période comprise entre notre confirmation de commande et le moment de son exécution, - quand bien même celui-ci se situerait après l'expiration du délai de livraison convenu, sans que ce retard soit imputable à une faute grave des organes dirigeants de notre société - nos prix augmenteraient par suite de modifications dans le cours des changes, augmentations des salaires ou du prix des matières premières ou par suite de toutes mesures généralement quelconques prises par les autorités nationales ou étrangères, nous serons en droit de porter cette augmentation en compte à l'acheteur pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation du prix originairement convenu de plus de 5 %. Si l'augmentation devait être supérieure à cette dernière limite, l'acheteur aurait la faculté de renoncer au marché, sans pouvoir prétendre, cependant, à une quelconque indemnisation.
11. PAIEMENTS - A moins de stipulation écrite contraire, le paiement devra se faire à Temse sans frais pour nous, net, sans escompte, taxes comprises au plus tard endéans les trente jours de la date de facture. Au cas où la livraison serait effectuée en deux ou plusieurs fractions, chaque livraison partielle sera facturée séparément. Le défaut de paiement à l'échéance d'une traite acceptée rend exigibles de plein droit toutes nos autres créances sur l'acheteur. Les réclamations, même manifestement justifiées, ne suspendent point les obligations de paiement de l'acheteur quant aux livraisons en question ou à d'autres livraisons.
12. DEFAUT DE PAIEMENT - Tout montant non payé à l'échéance portera de plein droit intérêts à 12 % l'an. En outre, tout montant échu qui ne serait point payé dans la quinzaine de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée sera augmenté de plein droit de 10% avec un minimum de 125 EURO, à titre d'indemnisation forfaitaire et irréductible pour nos frais d'encaissement extra judiciaires, sans préjudice des frais judiciaires et indemnités de procédure nous revenant, notre débiteur conservant cependant le droit de solliciter des délais de paiement selon l'article 1244 du code civil.
13. RESOLUTION - Les stipulations qui précèdent n'emportent aucune renonciation à notre droit de réclamer à notre convenance, en cas de non-paiement, la résolution de la vente avec allocation de dommages-intérêts. Au cas où une vente serait résolue en tout ou en partie par suite d'une faute quelconque ou d'un manquement de l'acheteur, celui-ci nous sera redevable pour les frais exposés et la perte subie par nous, d'une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 5 % du montant de la vente ou de la partie résolue de celle-ci, sans préjudice de notre droit de réclamer le remboursement des frais que nous devrions exposer pour rentrer en possession des biens et les remettre dans leur état originaire. 14. RESTOKING- Les marchandises achetées ne sont jamais reprises, à moins que convenus différemment par écrit et ceci jamais plus tard que 2 mois après l'achat et dans leur emballage d'origine et non endommagé. En cas de reprise une indemnité de 20% du montant de la vente sera facturé.
15. ATTRIBUTION DE COMPETENCE - Toutes les contestations auxquelles la présente convention pourrait donner lieu seront exclusivement soumises à la juridication des tribunaux de Dendermonde.