Technolec

Disclaimer

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website verder zet.

ALGEMEEN

U bezoekt een website van TECHNOLEC BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Temse met ondernemingsnummer BE0474770557. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op uw toegang / gebruik hiervan. Door deze website te bezoeken / te gebruiken geeft u aan in te stemmen met deze voorwaarden en de huidige Privacy Policy van TECHOLEC BVBA.
Voor zover U een geregistreerde gebruiker van deze website bent hebben de bepalingen van algemene verkoopsvoorwaarden van TECHNOLEC BVBA waardoor U gebonden bent, voorrang in geval van tegenstrijdigheid deze voorwaarden en /of met huidige Privacy Policy van TECHOLEC BVBA.
Deze voorwaarden en de van huidige Privacy Policy van TECHOLEC BVBA kunnen worden gewijzigd door TECHNOLEC BVBA en deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot / gebruik van deze website na dergelijke wijziging.
U wordt derhalve geacht deze voorwaarden en de huidige Privacy Policy van TECHNOLEC BVBA op regelmatige wijze te consulteren.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik van deze website (bvb. het verrichten van een transactie, plaatsen van een bestelling) door uzelf en door diegene die uw logininformatie gebruiken. De informatie die u overmaakt aan TECHNOLEC BVBA’s servers (bvb. per e-mail of via de pagina’s van deze website) zal niet onwettelijk zijn of op andere wijze ongeschikt voor openbaarmaking. U zal alle redelijke inspanningen leveren om virussen of andere contaminerende of vernietigende elementen te scannen en te
verwijderen alvorens informatie over te maken aan TECHNOLEC BVBA’s servers.
Deze website kan hyperlinks naar websites of webpagina’s van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. TECHNOLEC BVBA heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of
kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links door TECHNOLEC BVBA houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze website of webpagina’s en de hierop van toepassing zijnde voorwaarden en de huidige Privacy Policy van TECHNOLEC BVBA is hierop niet van toepassing .
TECHNOLEC BVBA zal alle redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat deze website vrij is van virussen en andere technische defecten en dat alle persoonlijke informatie die u bezorgt, wordt beveiligd. Echter, wegens de aard van het Internet en het feit dat dit geen beveiligd systeem is, kunnen er omstandigheden bestaan waarin zich vergissingen / nalatigheden in de informatie / virussen of technische defecten in deze website voordoen die resulteren uit omstandigheden waarover TECHNOLEC BVBA redelijkerwijze geen controle heeft (inbegrepen maar niet beperkt tot binnendringing, wijziging, besmetting, vernietiging van eender welk deel van deze website door een derde).
Bijgevolg kan TECHNOLEC BVBA geenszins garanderen dat deze website vrij is van virussen / technische defecten en dat de persoonlijke informatie die U bezorgt niet wordt onderschept door derden.

INFORMATIE EN TOEGANKELIJKHEID / BESCHIKBAARHEID

TECHNOLEC BVBA zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde te verzekeren dat deze website 24 uur per dag toegankelijk / beschikbaar is doch kan dit geenszins garanderen. Alle informatie op deze website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verschaft. TECHNOLEC BVBA zal alle redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat de informatie op deze website correct is op de dag van publicatie. De informatie op deze website wordt verschaft “zoals ze is” zonder enige garantie m.b.t. de juistheid/nauwkeurigheid hiervan. TECHNOLEC BVBA is op geen enkele wijze verantwoordelijk / aansprakelijk voor de onjuistheid / onbetrouwbaarheid van deze informatie. TECHNOLEC BVBA behoudt zich het recht voor de inhoud / voorstelling / toegankelijkheid / beschikbaarheid van eender welk deel van deze website op eender welk moment en zonder voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving te verwijderen / wijzigingen / verbeteren / actualiseren.

AANSPRAKELIJKHEID
Gelet op het voorgaande is TECHNOLEC BVBA niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor eender welke schade – rechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot technische problemen) of onrechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winst, omzet, cliënteel) – of verlies ongeacht de oorzaak
(contractueel, buiten contractueel of andere) / oorsprong / aard, die het gevolg is van / op eender welke wijze verbonden is met :
- De onnauwkeurigheid / onjuistheid / onvolledigheid van de informatie die wordt verstrekt op / via deze website of het gebruik van dergelijke informatie;
- De gebruikers eigen uitrusting, het Internet zelf, eender welke publieke lijnen / netwerken van operatoren;
- Binnendringing door een derde met als gevolg een wijziging van de informatie op deze website of een besmetting (bvb. door middel van een virus) of de vernietiging van het geheel of een deel van deze website;
- Eender welke vertraging / dataverlies / schade in het kader van de transmissie tussen deze website en de ontvanger;
- De toegang / gebruik of de onmogelijkheid tot toegang / gebruik of vertraging in de toegang / gebruik van deze website (hierin begrepen maar niet beperkt tot het gebruik of de onmogelijkheid daartoe van eender welke component van deze website;
- Elk handelen of niet-handelen door TECHNOLEC BVBA of derden.
TECHNOLEC BVBA’s aansprakelijkheid zal in ieder geval worden beperkt / uitgesloten voor zover als toegelaten door het toepasselijk recht.
Indien, onverminderd het voorgaande, TECHNOLEC BVBA’s aansprakelijkheid wordt weerhouden voor eender welk verlies / schade ten gevolge van of op eender welke wijze verbonden met het gebruik van deze website of van haar inhoud, zal TECHNOLEC BVBA’s aansprakelijkheid in geen geval het bedrag overschrijden dat aan
geregistreerde gebruikers werd aangerekend met het oog op het gebruik van deze website.

SCHADELOOSSTELLING
U zal TECHNOLEC BVBA vrijwaren voor eender welke vordering tegen TECHNOLEC BVBA door derden ten gevolge van uw bezoek / gebruik van deze website.